Taiwan

Taiwan

CONVENIOS:
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Taipei Tech)
www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN TAIPEI TECH
SUSCRITO: 30 de junio del 2015
VIGENCIA: 5 años

UNIVERSIDAD CATÓLICA FU JEN DE CHINA TAIWAN
www.fju.edu.tw/

UNIVERSIDAD CATÓLICA FU JEN DE CHINA TAIWAN
SUSCRITO: 11 de julio del 2013
VIGENCIA: 5 años